CPACS, Trung Tâm Sức Khỏe được Liên Bang Công Nhận

After-hours care T. 770-446-0929/ Fax 770-446-6977

CPACS, Trung Tâm Sức Khỏe được Liên Bang Công Nhận

CPACS, Trung Tâm Sức Khỏe được Liên Bang Công Nhận (FQHC) là một cơ sở cộng đồng trực tiếp phục vụ cho quần chúng có sự giới hạn trong việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các thành phần có lợi tức thấp, không bảo hiểm và thông thạo tiếng Anh.

We are proud to work closely with:

Thông tin bệnh viện

6185 Buford Hwy. Bldg. Suite G
Norcross, GA 30071 

COSMO Bệnh viện: 770-446-0929
COSMO Nội khoa: 770-674-7980