CPACS, Trung Tâm Sức Khỏe được Liên Bang Công Nhận

CPACS, Trung Tâm Sức Khỏe được Liên Bang Công Nhận

CPACS, Trung Tâm Sức Khỏe được Liên Bang Công Nhận (FQHC) là một cơ sở cộng đồng trực tiếp phục vụ cho quần chúng có sự giới hạn trong việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các thành phần có lợi tức thấp, không bảo hiểm và thông thạo tiếng Anh.

Thông tin bệnh viện

COSMO Bệnh viện: 770-446-0929
COSMO Nội khoa: 770-674-7980

6185 Buford Hwy. Bldg. Suite G
Norcross, GA 30071